030 - 21 00 100 mail@wimini.nl

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van onderhouds- en klusbedrijf WIMINI.

Artikel 1: Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn – met voorrang boven eventuele andere voorwaarden – van toepassing op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en aannemer.

1.2 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

– De aannemer: de (rechts)persoon die het werk aanbiedt of aan wie het werk is opgedragen.

– De opdrachtgever: de (mogelijke) opdrachtgever betreffende het werk.

– Het werk: alle tussen aannemer en opdrachtgever overeengekomen werkzaamheden en de daarbij door de aannemer te leveren of geleverde materialen inclusief meer/minderwerk.

– Offerte: het (al dan niet schriftelijke) aanbod/aanbiedingen van de aannemer betreffende het werk.

– Opdracht: alle overeengekomen voorwaarden betreffende of gerelateerd aan het werk inclusief deze algemene voorwaarden.

– Schriftelijk: alle communicatie op schrift daaronder ook begrepen digitale communicatie zoals bv. emailberichten en de bijlagen daarbij, WeTransfer, WhatsApp, e.d.

– BW: het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 2: Aanbod (offerte) en de aanvaarding daarvan (opdracht)

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van de aannemer en op alle overeenkomsten betreffende het werk.

2.2 Toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden en/of verwijzing naar andere voorwaarden door de opdrachtgever, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Mochten meerdere voorwaarden van toepassing zijn, dan prevaleren deze algemene voorwaarden boven andere voorwaarden.

2.3 Offertes zijn vrijblijvend (artikel 6:219 BW): de aannemer is enkel gebonden een werk uit te voeren indien hij de aanvaarding daarvan bevestigt en hij is gerechtigd zijn offerte/aanbod alsnog direct na aanvaarding door de opdrachtgever te herroepen.

2.4 De offerte vermeldt, indien mogelijk, een planning en/of een (vermoedelijke) datum van oplevering. Dergelijke data (zoals ook startdata e.d.) zijn altijd indicatief en dus niet-fataal.

2.5 De opdrachtgever wordt geacht de offerte inclusief deze voorwaarden te hebben aanvaard indien de aannemer het werk aanvangt.

2.6 Afwijkingen van de offerte of de opdracht worden schriftelijk overeengekomen, voordien is de aannemer niet gebonden tenzij hij mondelinge afwijkingen onvoorwaardelijk erkent.

2.7 De offerte is gebaseerd op de van opdrachtgever verkregen informatie, zoals bestek en prijsopgave. De aannemer is niet aansprakelijk voor onjuistheden e.d. in die stukken.

2.8 Niet (uitdrukkelijk) in de offerte genoemde werkzaamheden of leveringen, maken geen onderdeel uit van de opdracht c.q. van het uit te voeren werk of te verrichten leveringen.

Artikel 3: Prijs van het werk

3.1 Alle door de aannemer genoemde prijzen zijn exclusief BTW tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

3.2 Prijzen gelden uitsluitend voor uitdrukkelijk in de offerte genoemde werkzaamheden en materialen. Alle andere werkzaamheden en leveringen vormen geen onderdeel van de aanneemsom en geven de aannemer recht op betaling (als meerwerk).

3.3 Offerteprijzen en de aanneemsom zijn gebaseerd op ononderbroken en onbelemmerde uitvoering van het werk. Uitstel, onderbreking en/of belemmeringen in het werk geven de aannemer recht op betaling van de daaruit voortkomende kosten. 3.5 Alle aanbiedingen zijn gebaseerd op het loon- en prijspeil geldend ten tijde van het

uitbrengen van de aanbieding. Indien na offertedatum of na opdracht, de prijzen van grond- of hulpstoffen, lonen, salarissen, sociale lasten, overheidslasten, vrachten assurantiepremies of omzetbelasting een verhoging ondergaan, ook al geschiedt dit ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, is de aannemer gerechtigd de overeengekomen prijs, met inachtneming van de eventueel alsdan ter zake bestaande voorschriften, dienovereenkomstig althans naar redelijkheid te verhogen.

Artikel 4: Meer- en minderwerk

4.1 De aannemer is gerechtigd tot het betaald krijgen van al het uitgevoerde meerwerk, zoals onder meer vanwege bestekswijzigingen of andere gevallen genoemd in de wet of deze voorwaarden, alsmede (extra) werkzaamheden die praktisch of bouwtechnisch vereist waren voor deugdelijke uitvoering van het werk of de voortgang daarvan, ook als meerwerk niet (schriftelijk) is opgedragen.

4.2 De aannemer is gerechtigd om vooraf schriftelijke bevestiging van meerwerk (en de prijs daarvan) te vragen alvorens met de uitvoering daarvan aan te moeten vangen.

4.3 Meerwerk mag tussentijds gefactureerd worden (na uitvoering daarvan).

4.4 Minderwerk zal worden verrekend na voltooiing van het werk (bij eindafrekening). Indien het minderwerk meer dan 10% van de aanneemsom bedraagt, heeft de aannemer recht op het betaald krijgen van de t.b.v. dit minderwerk gemaakte kosten en tevens op vergoeding van zijn winstderving.

4.5 Indien tussen partijen geen prijs is overeengekomen zal (meer)werk worden afgerekend op regiebasis en anders tegen een redelijke en gebruikelijke prijs (zie art. 7:752 BW).

4.6 Indien meterprijzen zijn overeengekomen geldt art. 4.3 ook voor meermeters. Dit artikel geldt ook in geval van stelposten.

4.7 Meerwerk geeft de aannemer altijd in redelijkheid recht op verlenging van de bouwtijd en/of uitstel van de oplevering (ook indien dit niet vooraf maar achteraf verzocht wordt).

Artikel 5: Verplichtingen van de aannemer

5.1 De aannemer zal het werk goed en deugdelijk naar de bepalingen van de overeenkomst uitvoeren.

5.2 De aannemer is gehouden de voor de uitvoering van het werk redelijkerwijze van belang zijnde overheidsvoorschriften en -eisen in acht te nemen, zoals deze gelden bij het aangaan van de overeenkomst.

5.3 De aannemer controleert van de opdrachtgever verkregen informatie, materialen, instructies e.d. conform artikel 7:754 BW. Dit laat de eigen aansprakelijkheid van de opdrachtgever o.g.v. de eigen deskundigheid en kennis onverlet (ex art. 6:101 BW).

5.4 De aannemer onthoudt zich van het doen van prijsopgaven of aanbiedingen aan opdrachtgevers van de opdrachtgever, behoudens voorafgaand overleg.

5.5 De aannemer draagt zorg voor het opruimen van zijn materialen e.d.

Artikel 6: Verplichtingen van de opdrachtgever

6.1 De opdrachtgever is verplicht om de uitvoering van het werk door de aannemer en diens medewerkers mogelijk te maken, zodat het werk kan worden uitgevoerd als voorzien tijdens normale uren en zonder onderbreking of belemmeringen.

6.2 De opdrachtgever zorgt voor het tijdig aanleveren van deugdelijk materiaal en materieel t.b.v. het werk en verzorgt een goede organisatie op de bouwplaats, waaronder begrepen de coördinatie van het werk c.q. de tijdige en deugdelijke uitvoering van werkzaamheden door derden.

6.3 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het handelen of nalaten van zijn hulppersonen of de door of namens hem voorgeschreven hulppersonen/onderaannemers. Ook draagt opdrachtgever het risico van het handelen of nalaten van nevenaannemers op het werk.

6.4 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de kwaliteit en deugdelijkheid van de door of namens hem voorgeschreven materialen.

6.5 De opdrachtgever zorgt voor de benodigde vergunningen en ontheffingen, alsmede dat voldaan is aan overheidsvoorschriften.

6.6 De opdrachtgever zorgt voor onbelemmerde toegang waaronder begrepen dat toegangs- en aanvoerwegen dusdanig zijn dat het materiaal te allen tijde in volle ladingen binnen werkafstand van het bouwwerk gebracht kunnen worden. Daarbij draagt hij zorg voor het horizontale transport op het werk, tot niet verder dan 25 meter van de verwerkingsplaats verwijderd. Van de toegangswegen tot en van de rijbaan of de rijplaten op het werk kan door aannemer of zijn medewerkers vrij gebruik gemaakt worden.

6.7 De opdrachtgever draagt zorg voor aanwezigheid van een bouwkraan, bouwlift of ander middel tot verticaal transport, tenzij anders is overeengekomen.

6.8 Medewerkers van de aannemer hebben vrije toegang tot aanwezige toiletten, schaftlokalen of kantines op/of bij het werk.

6.9 Tenzij anders overeengekomen, stelt de opdrachtgever bouwvoorzieningen waaronder deugdelijke steigervoorzieningen beschikbaar indien deze op of bij het bouwwerk benodigd zijn. Deze voorzieningen moeten voldoen aan wettelijke voorschriften en aan de voorschriften van de Inspectie SZW.

6.10 De opdrachtgever zorgt voor de aanwezigheid van nutsvoorzieningen zoals water en elektriciteit en verschaft de daarvoor benodigde aansluitmogelijkheden.

6.10 Tenzij anders overeengekomen, verzorgt de opdrachtgever voorzieningen t.b.v. het inzamelen van chemisch- en bouwafval.

6.11 De opdrachtgever draagt zorg voor het voorkomen van schade aan het werk, aan personen en/of het milieu; hij zorgt voor orde en veiligheid op het werk alsmede bescherming tegen invloeden van buitenaf (zoals weersinvloeden, molest, e.d.).

6.12 Opdrachtgever zal zijn medewerking verlenen aan (voor)opnames en oplevering van het werk. Opdrachtgever is gehouden om alle medewerking te verlenen aan onderzoek door een (extern) deskundige in geval er sprake is van een geschil of verschil van mening over de deugdelijkheid van het werk en/of gebreken en opleverpunten.

6.13 Indien aanvang of voortgang van het werk wordt bemoeilijkt, onderbroken of vertraagd als gevolg het niet nakomen van voornoemde verplichtingen door opdrachtgever of door omstandigheden die niet voor risico van de aannemer zijn, is opdrachtgever gehouden alle daardoor ontstane kosten te vergoeden en de aannemer schadeloos te stellen (zie ook artikel 3.3 hiervoor). Daaronder ook begrepen de maatregelen die de aannemer moet nemen ter bescherming van personen en het werk (zoals afdekking tegen weersinvloeden, enz.).

6.14 De opdrachtgever draagt de kosten van nakoming van bovenstaande verplichtingen.

Artikel 7: Bouwvergaderingen:

7.1 De aannemer wordt door de opdrachtgever tijdig uitgenodigd – indien gewenst – voor bouwvergaderingen en overleggen, die direct of zijdeling betrekking hebben op diens werkzaamheden of de voortgang daarvan. De aannemer zal hierbij aanwezig zijn indien en voor zover dat redelijkerwijze van hem gevergd kan worden.

7.2 De aannemer wordt (tijdig) op de gesteld gehouden van alle voor het werk benodigde informatie of ontwikkelingen.

7.3 De aannemer mag erop vertrouwen dat uitvoerder en werknemers van opdrachtgever deze mogen vertegenwoordigen en instructies mogen geven aan de aannemer.

Artikel 8: Planning en oplevering

8.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen gelden planning, aanvangs- en opleveringsdatum als streefdata. Deze hebben geen fataal karakter (zie ook art. 2.4 hiervoor). De aannemer kan niet eerder in verzuim komen dan nadat hem schriftelijk een redelijke termijn is vergund om het werk te voltooien of te herstellen (zie ook art. 7:759 BW) en deze termijn(en) is (zijn) verlopen.

8.2 Een opleverdatum geldt als streefdatum waarop partijen gezamenlijk tot oplevering zullen overgaan. Partijen zullen over en weer hun medewerking aan (tijdige) oplevering verlenen.

8.3 De aannemer is gerechtigd tot bouwtijdverlenging in geval van meerwerk, overmacht (zie artikel 11 hierna) of bij andere omstandigheden buiten zijn risico die ertoe leiden dat het werk niet ongestoord en zonder belemmeringen kon worden uitgevoerd. Dit is ook het geval als de aannemer dit niet vooraf heeft gemeld aan opdrachtgever.

8.4 Het werk wordt ook als opgeleverd beschouwd:

  • als de aannemer de opdrachtgever te kennen heeft gegeven het werk gereed te hebben of dat het werk opgeleverd kan worden, waarna de opdrachtgever niet binnen acht dagen heeft gereageerd en/of niet binnen die termijn heeft meegewerkt aan oplevering.
  • indien de opdrachtgever het werk in gebruik neemt. Bij gedeeltelijke ingebruikname geldt het betreffende deel als opgeleverd.

8.5 Kleine gebreken en opleveringspunten staan niet aan oplevering in de weg.

8.6 Na oplevering is de aannemer ontslagen van aansprakelijkheid voor het werk en met name voor alle kenbare gebreken van het werk.

8.7 De aannemer is sowieso ontslagen van alle aansprakelijkheid voor verborgen gebreken door verloop van vijf (5) jaren na datum oplevering.

8.8 Tenzij anders overeengekomen, is er geen onderhoudstermijn.

Artikel 9: schorsing van het werk en beëindiging in onvoltooide staat. 

9.1 De opdrachtgever is gerechtigd om uitvoering van het werk te schorsen voor maximaal 6 (zes) maanden, indien hij de daarmee samenhangende (bereddings)kosten draagt en de aannemer schadeloos stelt voor alle kosten die door de schorsing zijn veroorzaakt.

9.2 Indien de opdrachtgever meent de aannemingsovereenkomst te mogen ontbinden vanwege tekortkomingen van de aannemer, dient de opdrachtgever de aannemer te allen tijde eerst schriftelijk een redelijke termijn te vergunnen om het werk af te maken en/of te herstellen, alvorens er sprake is van verzuim, de overeenkomst ontbonden kan worden en/of de aannemer schadeplichtig wordt.

9.3 De aannemer is gerechtigd de uitvoering van het werk te schorsen zonder schadeplichtig te zijn indien de opdrachtgever verplichtingen niet nakomt en/of indien blijkt van omstandigheden waardoor voortgaan met het werk niet gevergd kan worden van de aannemer.

Artikel 10: Beperking van aansprakelijkheid

10.1 De aannemer komt pas in verzuim en kan pas schadeplichtig zijn nadat hem een redelijke termijn tot nakoming en/of herstel van desbetreffende verplichting is vergund (zie ook artt. 6:82 lid 1 en 7:759 BW).

10.2 Indien er sprake is van aansprakelijkheid van de aannemer, is deze aansprakelijkheid in alle gevallen (behoudens opzet of grove schuld) beperkt tot maximaal de aanneemsom van het werk of tot de aanneemsom van het desbetreffende deel van het werk.

10.3 De aannemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade, behoudens in geval van opzet of grove schuld. Onder indirecte- of gevolgschade wordt verstaan schade die niet direct bestaat uit herstelkosten van het werk, zoals onder andere letsel- en persoonsschade, sluitingskosten, vervangingskosten, advies- en onderzoekskosten, bedrijfsschade, in- en uitruimkosten, opslagkosten, verhuiskosten, kosten voor verblijf elders, stagnatiekosten, omzet- en/of winstderving, immateriële kosten en naamschade, missen van opdrachten, enz.

10.4 De aannemer is nimmer aansprakelijk voor gebreken of fouten in materialen en informatie afkomstig van de opdrachtgever waaronder begrepen de (onder)grond of het gebouw waaraan gewerkt wordt, dit tenzij de aannemer zijn waarschuwingsplicht heeft geschonden. Ook dan gelden echter de bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen.

10.5 Indien en voor zover de aannemer aansprakelijk is, is zijn aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt tot het maximale bedrag waarvoor zijn verzekeraar in dit concrete geval uitkering verleent (waaronder begrepen het eigen risico van de aannemer).

Artikel 11: Overmacht

11.1 Indien door overmacht (zoals oorlog, mobilisatie, oproer, onlusten, blokkade, verkeersbelemmeringen, werkstaking, gedwongen stilstand, brand, watersnood en/of abnormale waterstand, epidemie, ziekte van personeel, etc.) directe of indirecte stagnatie bij de aannemer ontstaat, of indien door vandalisme, bezetting (bv. krakers), milieuramp, milieuverontreiniging ter plaatse van het uit te voeren werk en met de gezondheid van personen bedreigende gevolgen, acties van derden, in- of uitvoerverbod, sneeuw- en/of ijsbelemmering of door enige andere oorzaak buiten de schuld van de aannemer, de benodigde grondstoffen, hulpmaterialen of onderdelen welke  van derden moeten komen, de aannemer  niet resp. niet tijdig bereiken, en/of de werknemer(s) het bouwobject niet kunnen bereiken of aldaar verblijven, heeft de aannemer het recht de levering van de materialen en/of de uitvoering van het werk op te schorten zolang deze stagnatie of verhindering (of de gevolgen daarvan) aanhoudt zonder schadeplichtig te zijn.

11.2 Indien deze stagnatie of verhindering langer dan dertig kalenderdagen heeft geduurd, hebben beide partijen vervolgens het recht, de overeenkomst schriftelijk binnen veertien kalenderdagen, te annuleren voor wat betreft het nog niet geleverde/uitgevoerde deel. Hetgeen bij annulering reeds is geleverd of uitgevoerd moet alsdan worden betaald. Bij zodanige annulering, onverschillig welke partij zich hiervan bedient, is de aannemer niet gehouden enige vergoeding ter zake aan opdrachtgever te verlenen. Aannemer is wel gerechtigd tot het betaald krijgen van zijn winstderving over het geannuleerde deel van het werk.

Artikel 12: In gebreke blijven opdrachtgever

12.1 Indien de opdrachtgever enige verplichting niet nakomt, verkeert hij van rechtswege in verzuim en is er sprake van aansprakelijkheid voor alle daaruit voortkomende kosten/schade zonder dat ingebrekestelling vereist is.

12.2 Indien tijdens het werk waarschijnlijk wordt dat de opdrachtgever niet deugdelijk aan enige verplichting voldoet of indien er gerede twijfels ontstaan over de kredietwaardigheid van de opdrachtgever, is de aannemer gerechtigd tot opschorting van zijn verplichtingen c.q. de uitvoering van het werk. Tevens is de aannemer alsdan gerechtigd tot vooruitbetaling en/of zekerheid te vragen voor betaling van al uitgevoerde en/of de nog uit te voeren werkzaamheden en leveringen. Alle kosten die ontstaan tijdens of samenhangen met de opschorting, dienen door de opdrachtgever te worden betaald aan de aannemer.

12.3 In geval de opdrachtgever in verzuim is, is de aannemer gerechtigd de overeenkomst geheel of deels te ontbinden. De opdrachtgever is schadeplichtig voor alle schade die daarmee samenhangt. De aannemer is niet gehouden tot enige vergoeding of garantieverlening aan opdrachtgever.

12.4 In geval van faillissement, surseance of WSNP van de opdrachtgever (of de aanvraag daarvan), of in geval van stillegging of liquidatie van de onderneming van opdrachtgever, is opdrachtgever direct en van rechtswege in verzuim en worden alle vorderingen van de aannemer direct volledig opeisbaar.

Artikel 13: Betaling

13.1 Behoudens andersluidende afspraken, is de aannemer gerechtigd tussentijds te factureren (termijnen) in overeenstemming met de stand van het werk.

13.2 Met ingang van de dag waarop de betaling uiterlijk had moeten geschieden wordt de opdrachtgever aan de aannemer een vertragingsrente verschuldigd van 1% per maand (of gedeelte daarvan) tot de datum der algehele betaling. Indien de wettelijke (handels)rente hoger is, is opdrachtgever deze wettelijke (handels)rente verschuldigd.

13.3 Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever gehouden tot vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, welke worden gesteld op 15% van het in te vorderen bedrag.

13.4 Iedere verrekening is uitgesloten. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om enige vordering te verrekenen met zijn betalingsverplichtingen aan de aannemer.

Artikel 14: Garanties

14.1 Indien garantie verleend wordt zal deze afbouwend zijn.

14.2 De aannemer is slechts gehouden om garantie te verlenen op geleverde materialen indien en voor zover hij garantie krijgt van zijn leverancier of de fabrikant.

14.3 Indien er garanties zijn verleend en opdrachtgever daarop een beroep wenst te doen, dient dat schriftelijk en tijdig te gebeuren (binnen 14 dagen nadat opdrachtgever bekend is geworden met desbetreffend gebrek) op straffe van verval van aanspraken.

14.4 De bewijslast van (omvang en oorzaak van) gebreken en garantie-aanspraken, rust op de opdrachtgever. In geval van onenigheid of onduidelijkheid daarover zullen beide partijen hun medewerking verlenen aan onderzoek door een onafhankelijk deskundige.

14.5 Op garanties kan géén beroep worden gedaan zolang als opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichtingen voldaan heeft.

Artikel 15: Verzekering

Opdrachtgever zal de bouwplaats en het werk verzekerd houden afdoende verzekeren en verzekerd houden tot tenminste de datum van oplevering door aannemer. Dit zal zo veel mogelijk geschieden door het afsluiten van een CAR-verzekering waarop aannemer wordt meeverzekerd.

Artikel 16: Eigendomsrecht en intellectuele eigendomsrechten

16.1 De door of vanwege de aannemer verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, omschrijvingen, tekeningen, modellen, begrotingen en calculaties en dergelijke blijven zijn eigendom en zijn beschermd door een intellectueel eigendomsrecht. Deze rechten dienen te worden gerespecteerd bij gebreke waarvan opdrachtgever schadeplichtig is.

16.2 De opdrachtgever zal gegevens- en gegevensdragers, tekeningen, modellen, bestanden e.d. zoals verkregen van de aannemer, niet gebruiken verspreiden en/of op enige wijze openbaren aan derden anders dan vanwege de uitvoering van de overeenkomst met aannemer.

Artikel 17: Eigendomsvoorbehoud

Alle materialen welke nog niet zijn verwerkt of betaald, blijven eigendom van de aannemer tot het moment dat deze worden verwerkt en volledig zijn betaald. Zolang als de aannemer onbetaald is, is hij gerechtigd materialen terug te nemen (voor zover redelijkerwijze mogelijk).

Artikel 18: Toepasselijk recht en geschillen

18.1 Op de overeenkomst tussen partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

18.2 Alle geschillen die naar aanleiding van deze overeenkomst of van overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel mochten zijn, tussen partijen mochten ontstaan, worden beslecht door de Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht.

Aangesloten bij vereniging
van klussenbedrijven

Erkend leerbedrijf
aangesloten bij Savantis

Erkend leerbedrijf
aangesloten bij Fundeon

Wij zijn aangesloten bij VLOK.